SSCGTHV

jueves, 20 de febrero de 2014

Informativo Febrero 2014

COMUNICAT DE LES SECCIONS SINDICALS DE CGT ICS DE SANITAT DAVANT LA CONCESSIÓ DEL QUART LA I DOS DIES PERSONALS PER INTERVENCIONS  I /O SEDACIÓ

Des de les seccions sindicals de CGT SANITAT ICS (Hospital de Bellvitge , H. Vall Hebron , H. Joan XXIII , H. Tortosa , AP Costa de Ponent , AP Lleida , H. Germans Trias i Pujol i H. Viladecans)  critiquem durament el xantatge al qual l'empresa ( ICS ) ha sotmès als sindicats membres de la taula sectorial : UGT. CCOO , SATSE , CATAC , METGES CAT .

Durant aquests últims mesos l'empresa ha intentat que aquests sindicats signessin l'augment de la jornada laboral per aplicar les 1664 hores diürnes i 1500 nocturnes a canvi dels permisos d'hospitalització i sedació .

Afortunadament cap sindicat va caure en el parany i es va negar a signar l'augment de jornada laboral més ampli de tot l'estat a canvi d'unes engrunes que d'altra banda haurien perdut a nivell judicial ja que els dies d'hospitalització estan reconeguts en la taula de la funció pública . Amb l'anunci de la recuperació del QUART LA per part de l'administració pública estatal , l'empresa ha tornat a tensar el pols i malgrat que alguns sindicats han signat el quart dia graciable , un dia per CMA per familiars de 1r grau de consanguinitat i un dia per prova de sedació , volem deixar patent i denunciar la desídia , passivitat i falta de resposta com hauria de ser la d'uns sindicats que representen a la sanitat pública de Catalunya . Són sindicats que encara que ens representen a la Mesa Sectorial , no tenen un pols mínimament vital i segueixen aferrant-se a un costum pactista on no hi ha cap assumpte que pactar i esdevenen més aviat en una rendició anunciada .

Som l'únic sindicat que alça la veu davant la pèrdua de drets laborals i socials que ens són arrabassats amb total impunitat , nocturnitat i traïdoria i evidenciem l'ocultisme i olor de ranci que emana des de dins de l'ICS . Ho vam poder comprovar en la darrera convocatòria de concentració que va fer la CGT de Sanitat a l'entrada de l'ICS i que va deixar aquesta trista imatge que reflecteix en forrellat a què ens sotmeten :

SI LLUITES PODEM GUANYAR PERÒ            
SINÓ LLUITES ESTEM PERDUTSCOMUNICADO DE LAS SECCIONES SINDICALES DE CGT ICS DE SANIDAD ANTE LA CONCESIÓN DEL CUARTO LA Y DOS DÍAS PERSONALES POR INTERVENCIONES Y/O SEDACIÓN

Desde  las secciones sindicales de CGT SANIDAD ICS (Hospital de Bellvitge, H. Vall Hebrón, H. Joan XXIII, H. Tortosa, AP Costa de Ponent, AP Lleida, H. Germans Tries i Pujol y H. Viladecans), criticamos duramente el chantaje al que la empresa (ICS) ha sometido a los sindicatos miembros de la mesa sectorial: UGT. CCOO, SATSE, CATAC, METGES CAT.

Durante estos últimos meses la empresa ha intentado que estos sindicatos firmaran el aumento de la jornada laboral para aplicar las 1664 horas diurnas y 1500  nocturnas a cambio de los permisos de hospitalización y sedación.

Afortunadamente ningún sindicato cayó en la trampa y se negó a firmar el aumento de jornada laboral más amplio de todo el estado a cambio de unas migajas que por otro lado hubieran perdido a nivel judicial ya que los días de hospitalización están reconocidos en la mesa de la función pública. Con el anuncio de la recuperación del CUARTO LA por parte de la administración pública estatal, la empresa ha vuelto a tensar el pulso y a pesar de que algunos sindicatos han firmado el cuarto día graciable, un día per CMA por familiares de 1er grado de consanguinidad i un día por prueba de sedación, queremos dejar patente y denunciar la desidia, pasividad y falta de respuesta como debería ser la de unos sindicatos que representan a la sanidad pública de Cataluña. Son sindicatos que aunque nos representan en la Mesa Sectorial, carecen de un pulso mínimamente vital y siguen aferrándose a una costumbre pactista donde no hay ningún asunto que pactar y devienen más bien en una rendición anunciada.

Somos el único sindicato que alza la voz ante la pérdida de derechos laborales y sociales que nos son arrebatados con total impunidad, nocturnidad y alevosía y evidenciamos el ocultismo y olor a rancio que emana desde dentro del ICS. Lo pudimos comprobar en la última convocatoria de concentración que hizo la CGT de Sanidad en la entrada del ICS y que dejó esta triste imagen que refleja en cerrojo al que nos someten:

SI LUCHAS PODEMOS GANAR PERO
SINO LUCHAS ESTAMOS PERDIDOS

CURSO DE FORMACIÓN GRATUITA DE SOPORTE AL ANESTESISTA“TECNICAS DE SOPORTE AL ANESTESISTA Y MANEJO DE FÁRMACOS EN SITUACIONES COMPLEJAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS”
Fecha: Miércoles 9 de abril de 2014

Docente: Dr Viçens Rodríguez

Horario: 15 a 17 horas

Lugar: Sala de actos

martes, 11 de febrero de 2014

CGT INFORMA

ACORDADA EN LA COMISIÓN DE SALUD NUEVA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE EL HOSPITAL DE VILADECANS 


Como ya informamos, el pasado jueves, 5 de febrero de 2014, la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya acordó presentar  una nueva propuesta de resolución relativa a nuestro Hospital.

Para conocer todos los detalles sobre el desarrollo de este debate en la sesión de la Comisión de Salud (incluyendo nuestra "reivindicación incidental"), copia el siguiente enlace en tu navegador:


Políticos de la zona nos han facilitado el texto de los puntos acordados, que se incluirán en el documento  que pronto será publicado:PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL MAISTTEIMIIVIENT DELS SERVEIS DE L'HOSPITAL DE
VILADECANS

Tram. 250-00674/10


PROPOSTA DE TRANSACCIÓ DE TOTA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A PARTIR DE TOTES LES ESMENES PRESENTADES

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Garantir la contmuïtat de l'Hospital de Viladecans com a hospital de referència per a Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat amb l'actual cartera de serveis i nivell de complexitat.

2. En funció de les disponibilitats pressupostàries i dels criteris de contractació d'activitat dels hospitals d'aguts però en tot cas amb una variació mai inferior a la mitja del conjunt del sistema hospitalari català, garantir a través del contracte de centre la suficiència financera anual per la continuïtat de la cartera de serveis actuals i el seu increment del futur; així com la capacitat futura d'assolir la demanda assistencial del territori (mèdica i quirúrgica).

Fusió 3 i 7. Elaborar el Pla funcional de l'Hospital de Viladecans abans de l'estiu del 2014 i planificar dins el període 2015-2018 l'execució de l'ampliació del nou Hospital de Viladecans d'acord amb el pla funcional per garantir l'adequada prestació de la cartera de serveis i la
cobertura de les necessitats de la població de referència.

4. Retirat.

5. Mantenir l'activitat de l'hospital i, d'acord amb la planificació dels serveis per a l'any 2014, analitzar la possibilitat d'incrementar-la.

6. Mantenir l'aliança estratègica entre l'Hospital de Viladecans dins ICS i la cooperació amb Bellvitge.

Fusió 8 i 9: Informar als alcaldes de Viladecans, Gavà Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat dels plans director i funcional de l'hospital de Viladecans així com a les entitats i als agents implicats.

10. Valorar la ratio metge-pacient de cadascun dels centres de salut de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent, així com les llistes d'espera de l'Hospital de Viladecans, dels centres d'atenció primària I del centre d'especialitats, i dotar-los dels recursos humans facultatius i materials necessaris per cobrir les possibles deficiències dels centres indicats, en funció de les disponibilitats pressupostàries però en tot cas amb una variació mai inferior a la mitja del conjunt del sistema hospitalari català.


Como es de esperar, si comparamos las tres propuestas  de resolución presentadas y sus respectivas propuestas de enmiendas (puedes verlas en http://www.parlament.cat/web/actualitat/ordre-dia?p_od0=48010012), con el resultado de la negociación en la Comisión de Salud, hay una importante distancia entre lo pretendido y lo logrado. "Labrar y hacer albardas, todo es dar puntadas"...
Aunque dista bastante de la expectativa de la SSCGTHV, valoramos los pequeños pasos que, a los poquitos y con mucho empuje de la ciudadanía y del estamento político de nuestra área de influencia,  se vienen dando en favor del mantenimiento de un Hospital "con cara y ojos".
Si el Govern de la Generalitat finalmente decide llevar a cabo todo  lo que le ha pedido el Parlament en los últimos meses, estamos a punto de entrar en una nueva etapa en la lucha en defensa de nuestro Hospital: saber si se hace, qué se hace y qué no se hace, en el supuesto nuevo Hospital de Viladecans.
En esta etapa, desde la SSCGTHV, estaremos muy atentos a las cuestiones de mayor incidencia en el futuro de nuestro Hospital: la cartera de servicios y su contratación, el proyecto de ampliación realizado en el año 2008, la vinculación al ICS, la capacidad de seguir resolviendo una altísima parcela de los problemas de salud tributarios de hospital de los ciudadanos de los cinco municipios, la adecuada dotación económica, el incremento vegetativo de la población previsto para los próximos años, etc.

DEFENSEM L'HOSPITAL DE VILADECANS!

Informativo


UN ACCIDENTE POR TENER EXCESO DE TRABAJO ES CULPA DE LA EMPRESA
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado sentencia que obliga al Servicio de Salud del Gobierno de esta comunidad autónoma, como empleador, a pagar una indemnización de 20.000 euros a una médico residente que se contagió de una conjuntivitis severa durante el desempeño de su trabajo en urgencias.

El tribunal considera que los daños y perjuicios causados han sido responsabilidad del Hospital por un exceso de la carga de trabajo, pese a quedar probado que, en términos generales, la entidad cumplía con la normativa de prevención de riesgos y disponía de los protocolos y evaluaciones de riesgos correctas. El problema es que también se demostró que había una carga muy fuerte de trabajo en urgencias en tal medida que impedía o limitaba, según estima la sentencia, cumplir escrupulosamente los protocolos por parte de los trabajadores.

Lo más novedoso de esta sentencia, distada el pasado 6 de Noviembre, es que se haya estimado que la carga de trabajo es algo que neutraliza la diligencia exigible al trabajador en el ejercicio de sus funciones.

Este fallo supone un paso doctrinal importante en cuanto a la ampliación de responsabilidades de las empresas en el ámbito de accidentes laborales y prevención de riesgos, de tal forma que, sólo en casos de negligencias muy evidentes por parte los trabajadores, los empleadores podrán librarse de pagar indemnizaciones.

Según el criterio del tribunal, es el empresario quien organiza y controla el proceso de producción, quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar y su intensidad y, en último término, quien está obligado a evaluar y evitar los riesgos, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias.


Salud compañer@s!