SSCGTHV

jueves, 6 de marzo de 2008

ELECCIONS GENERALS 2008

ORDRE
TRE/48/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 9 de març de 2008.
Atesa la convocatòria d'eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el diumenge dia 9 de març de 2008, d'acord amb el Reial decret 33/2008, de 4 de gener, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, publicat al BOE núm. 13, de 15.1.2008;
Atès el que disposen l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i en virtut de les atribucions que em són conferides,
Ordeno:
Article 1
1.1 El diumenge dia 9 de març de 2008 les empreses concediran als treballadors que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal d'acord amb el que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.
1.2 El permís esmentat tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.
1.3 No caldrà concedir el permís esmentat als treballadors que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís general de quatre hores.
1.4 Es reduirà proporcionalment la durada del permís esmentat als treballadors que el dia de la votació realitzin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.
1.5 Els treballadors que tinguin una jornada l'horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tindran dret a cap permís.

No hay comentarios: